Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu.

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM RÈN LUYỆN

LỚP

Học kỳ: - Năm học: -
(Bảng điểm chính thức)
STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NỘI DUNG ĐIỂM TỔNG XẾP LOẠI
ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5

THỐNG KÊ XẾP LOẠI ĐIỂM RÈN LUYỆN
Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
0 0 0 0 0 0

THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC TẬP
Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu
0 0 0 0 0